Kara Jonah rehearsal dayStephanie & MichaelValentina & Aleksey